• Home
  • Fargebiet wetterkaarten

Fargebiet

landschapIt “fargebiet” en it plak fan oan board kommen wurdt by it boeken fêstlein, mar de details oer dat op- en ôfstapplak wurde de wyks foar de ffeart (per tillefoan of mail) mei jo trochnommen en soene wat ôfwike kinne fan de oarspronklike plannen. Jo soargje sels foar ferfier nei it plak fan oan board kommen.

Wy konsintrearje ús yn prinsipe yn haadsaak op de Nederlânske wetters. De marren, rivieren en kanalen, it waad en de Nederlânske kust binne dan ús eldorado. Mar as in soad minsken earne oars hinne wolle passe wy dat graach oan.
Klik op “Fargebiet” om de wetterkaarten te besjen.

Oer de mooglikheden jouwe wy graach advys.