Prizen

Prizen binne baseare op it skip mei bemanning maar sûnder katering.

Dei-tochten   Maksimaal, mar dêr falt oer te praten, 15 persoanen
Katering yn oerliz!   
650,00
         
Wykein farre (ynklusyf logies)   Skip mei bemanning, maksimaal 8 persoanen.
Dat is dus € 65,00 de man/frou per dei (plus nacht).
Katering yn oerliz!
3.500,00
         
Wykein (ynklusyf logies)   Maksimaal 8 persoanen 1.500,00
     

Katering giet yn oerliz tusken jo en de skipper. Freegje nei de mooglikheden.